kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

ReportBuilderin SKJ funktiot

ReportBuilderillä voidaan tulostaa karkeasti ajatellen neljänlaista dataa:

 1. Kiinteä teksti (esim otsikot)
 2. Järjestelmämuuttujia (esim päivämäärät / sivunumerot jne)
 3. Tietokantakenttiä (esim tuotetiedot, jotka tulevat kannasta)
 4. Funktioiden tuottamaa informaatiota

Funktioiden selitys

Funktioiden selitys:
Jokaisen funktion kohdalla on seuraavantyyppinen selitys:

function Varastosaldo(Const kentta, tuote: String; const varasto): integer;

Tarkoittaa sitä, että funktio on Varastosaldo().

Funktio haluaa parametreikseen seuraavat tiedot:

 • Kenttä (=varastosaldotietueen kenttä)
 • Tuotekoodi (=mistä tuotteesta halutaan varastosaldotietue)
 • Varasto (=minkä varaston varastosaldotietue halutaan)

Funktio palauttaa integerin (numeron).

Lisääminen lomakkeelle:

 1. Luo lomakkeelle vaikkapa Variable -tyyppinen komponentti (työkalurivillä laskimen näköinen kuva ja sen jälkeen klikkaa mihin komponentin haluat)
 2. Klikkaa luomaasi Variablea hiiren oikealla ja valitse Calculations..
 3. Lisää haluamasi funktio avautuvaan ruutuun, esimerkiksi siten että:

  Value := Varastosaldo('invpvm',Tuotteet['numero'],5);

  ,joka palauttaa Variableen pipelinen Tuotteet kentän Numero -vastaavan tuotteen inventointipäivämäärä -kentän varaston 5 osalta.

Funktiot

AnsiCapitalize

function AnsiCapitalize(Const s: String): String;

Muuttaa tekstin sanojen alkukirjaimet isoiksi (huomioi skandit). Esim. kissan äidin häntä -> Kissan Äidin Häntä.

Esimerkki: Caption := AnsiCapitalize(Tuotteet['Nimi']);


AsiakasTieto

function AsiakasTieto(const Asiakas: Integer; const Kentta: String): Variant;

Palauttaa parametrina annetun kentän arvon halutulle asiakkaalle (parametri Asiakas). Koskee siis vain asiakas -taulua, ei lainkaan asiakas2 -taulua.

Esimerkki:

AsiakasTieto(1000, 'Nimi');

EanCodeOk

function EanKoodiOk(Const s: String): Boolean;

Palauttaa TRUE, jos annettu merkkijono on laillinen EAN/UPC -koodi ja FALSE, mikäli ei ole laillinen.

Esimerkki:

If EanKoodiOk(Tuotteet['Numero'])=True Caption:='EAN-koodi: '+Tuotteet['Numero'];

ExtractWord

function extractWord(SanaNro: integer; Merkkijono,erottimet: String):String

Otaa merkkijonosta yhden sanan. Erottimet parametri voi pitää sisällään usean merkin. Peräkkäiset erottimet tulikitaan yhdeksi. esimerkiksi

ExtractWord(2,'100;200;300',';') palauttaa '200' ja ExtractWord(3,'100,23;32,22;14,3',';,') palauttaa 32.
s := 'Kuopio;Tampere;Jyväskylä;Helsinki'; 
for i:= 1 to WordCount(s,';') do 
showmessage(extractWord(i,s,';'));

FileExists

function FileExists(Const s: string): Boolean

Palauttaa TRUE, jos parametrina annettu tiedosto on olemassa ja palauttaa FALSE, mikäli ko. tiedostoa ei löydy.

FilePathStr

function FilePathStr:string

Palauttaa kyseisen yrityksen tietokannan polkun. Polku tulee täsmälleen samassa formaatissa kuin se näkyy tiedosto->asetukset ruudulla.

AlvPros

function AlvPros(const luokka: integer): Extended;

Palauttaa alvprosentin annetulle luokalle.

Avoinkysely

function Avoinkysely(const kysely, tietokanta: string): String;


Kyselyssä viedään kokonainen sql kysely. Tietokanta voi olla tyhjä. Merkkijonoista kannattaa varmistaa ettei siellä ole heittomerkkejä. Mikäli alla olevassa esimerkissä tuotenumero olisi 91'92 tuottaisi kysely virheen.

Alla esimerkki OnGetText käsittelystä

procedure Label3OnGetText(var Text: String);
var 
s: string;
t: string;
begin
t := DbPipeline1['TUOTE'];
t := StringReplace(t,chr(39),chr(39)+chr(39),3);
s := avoinkysely('select sum(summa) as summa from tuotemyy where tuote = '+chr(39)+t+chr(39),'');
if copy(s,1,7)='*error*:' then
text := 'Virhe kyselyssä '+s
else
Text := s;
end;


GetAsTxt

function GetAsTxt(Const Asiakas: Integer; Const Otsikko:string):String;

Hakee asiakkaan teksteistä annetulla otsikolla tekstin.

GetTryhmaNimi

function GetTryhmaNimi(Const nro: Integer):String;

Palauttaa tuoteryhmän nimen.

GetTuoteDoc

function GetTuoteDoc(Const Tuote,Otsikko:string):String;

Hakee tuotteen dokumentti -taulusta annetulla otsikolla dokumentin nimen.

GetTuoteKuva

function GetTuoteKuva(Const Tuote: String; Jarjestys: Integer; Var kuvateksti: string):String;

Hakee tuotteen kuvatekstin ja palauttaa kuvan tiedostonimen. Järjestys ilmoittaa järjestysavaimen.

Esimerkki artikkelissa Reportbuilder ohjeita

GetTuoteTxt

function GetTuoteTxt(Const Tuote,Otsikko:string):String;


Palauttaa tuotteen tekstin annetulla otsikolla.

KassaanMaksuStr

function KassaanMaksuStr(const i: Integer): string;

Palauttaa kassaanmaksun nimen (parametrin i pitää olla laillinen kassaanmaksun numero).

LuoPankkiviivakoodi

LuoPankkiviivakoodi(const tilinro, viitenro: string; const erapaiva: TDateTime; const summa: Double; const tyyppi: Integer)
 • Tilinumero
 • Viitenumero
 • Eräpäivä
 • Summa
 • Tyyppi (2/4)

MaksutapaNimiStr

function MaksuTapaNimiStr(const i: integer): string;

Palauttaa maksutavan nimen (parametrin i on oltava laillinen maksutavan numero).

MaksuehtoNimiStr

function MaksuehtoNimiStr(const i: integer): string;

Palauttaa maksuehdon nimen (parametrin i on oltava laillinen maksuehdon numero).

MemoKoko

function MemoKoko(Report:TppReport; s:string; fname:string; fsize:integer):Integer;

Antaa arvion raportin yksiköissä mikä on annetun tekstin (s) korkeus fontilla jonka nimi on fname ja koko fsize.

MkNakyy

function MkNakyy:Boolean;

Kertoo onko järjestelmään määritelty markat näkyviin.

MuotoileVarastoSaldo

function MuotoileVarastoSaldo(const Saldo:double; Const Pullokoko:Double):String;

Muotoilee alkoholivarastosaldot tulostettavaan muotoon (esim. saldo 1.5, Pullokoko 50 cl -> tulee 1P 25).

MyyjaNimiStr

function MyyjaNimiStr(const i: integer): string;

Palauttaa myyjän nimen (parametrin i on oltava laillinen myyjän numero)

Nimi2Norm

function Nimi2Norm(Const Str:string):String;

Muotoilee nimen "normaaliin muotoon" esim. Koistinen Mika -> Mika Koistinen.

OnRavintola

function OnRavintola:Boolean;

Palauttaa TRUE, jos asetuksissa on ravintolabitti on päällä ja palauttaa FALSE, mikäli ei ole päällä.

OstoLajiStr

function OstoLajiStr(const i: integer): string;

Palauttaa ostolajin kuvauksen annetulla numerolla.

SenttiPyoristys

function SenttiPyoristys(summa:Double):Double;

Laskee lähimpään viiteen senttiin pyöristetyn summan (esim. annetaan parametriksi 10.53, tulos = 10.55).

SetReportParameter

function SetReportParameter(Report:TppReport; Parameter:String; Value:Variant);


SkjAsetusB

function SkjAsetusB(Const asetusName:string):Boolean


SkjAsetusS

function SkjAsetusS(Const asetusName:string):String;

Palauttaa skj:n perusasetuksia. Parametri voi olla jokin seuraavista:

Perustiedot:

 • Yritysnimi
 • Ytunnus
 • Osoite
 • Postios
 • Fax
 • puh1
 • puh2
 • Yrityslisanimi
 • sahkoposti
 • www
 • myymala
 • varasto

Pankkitiedot:

 • Tilinumero1
 • Tilinumero2
 • Tilinumero3
 • iban1
 • iban2
 • iban3
 • bic1
 • bic2
 • bic3

Esimerkki:

Variable1.Value := SkjAsetusS('puh1');


StringReplace

function StringReplace(const Mjono: string; const Mista,Mihin: string; const flags:integer): string;


Korvaa merkkijonosta osia.

 • MJono: tästä merkkijonosta etsitään ja korvataan
 • Mista: Mikä merkkijono korvataan
 • Mihin: Millä merkkijonolla korvataan
 • Flags: 1 =Korvaa kaikki, 2 = ei vertaa kirjainkokoa, 3= molemmat
 • Paluuarvo: korvattumerkkijono
  esim
  s := StringReplace('Joulupukki kävi kylässä korjaamassa SAHAPUKKIA','pukki','muori',3);
  s on nyt Joulumuori kävi kylässä korjaamassa SAHAmuoriA

StrPad

function StrPad(Const Str:string; Pituus:Integer; c:char):String;


StrPvmToDispPvm

function StrPvmToDispPvm(Const StringPvm:string):String;

Muuttaa yyyymmdd muotoisen päivämäärän visuaalisempaan muotoon, esim. 20111224 -> 24.12.2011

StrPvmToDate

function StrPvmToDate(Const StringPvm:string):DateTime;

Muuttaa yyyymmdd päivän DateTime tyyppiksi

ToimEhtoNimiStr

function ToimEhtoNimiStr(const i: integer): string;

ToimittajaNimi

function ToimittajaNimi(const Tunnus: String): string;

Palauttaa toimittajan nimen jos se löytyy, muuten tyhjän.

ToimittajaTieto

function ToimittajaTieto(const Tunnus, Kentta: String): Variant;

Palauttaa parametrina annetun kentän arvon halutulle toimittajalle (parametri Tunnus).

 • Esimerkki: ToimittajaTieto('1001', 'Nimi');

translate

function translate(s:string; Kieli: Integer):string;

TuoteOminaisuusArvot

function TuoteOminaisuusArvot(const TuoteNro: String; const Tyyppi: Integer; const erotin: string; const myosarvonimet: Boolean): string;

Funktio, jolla saadaan luettua tuotteen ominaisuudet ja niiden arvot.

Parametrit:

 • Tuotenumero
 • Tyyppi
 • Erotin (esim ; tai cr + lf tai välilyönti), kutsuja voi päättää miten haluaa
 • Otetaanko myös arvonimet (jos otetaan tulee muodossa arvonimi arvo EROTIN muuten pelkästään arvo EROTIN)

Tällä on tarkoitus hakea multituotteen ominaisuuksia tulosteille (Tyyppi 2 = valikko).

TuoteRyhmaTieto

function TuoteRyhmaTieto(const Nro: Integer; const Kentta: String): Variant;
Palauttaa parametrina annetun kentän arvon halutulle tuoteryhmälle (parametri Nro).
 • Esimerkki: TuoteRyhmaTieto(200, 'Nimi');

TuoteTieto

function TuoteTieto(const numero, kentta: String): Variant

Palauttaa parametrina annetun kentän arvon halutulle tuotteelle (parametri numero). Käyttää sekä tuote että tuote2 -tauluja.

Esimerkki: TuoteTieto('1234567890123', 'Hinta');

Tuoteviivakoodi

function Tuoteviivakoodi(const Tuote: string; Nro:Integer): String;

Haetaan tuotteen viivakoodi tuotenumerolla. Parametri tuote on tuotenumero ja parametri nro ilmoittaa sen, että haetaanko viivakooditaulusta lopusta alkuun (<0) vai alusta loppuun (>=0) Esimerkkinä myyntitilauksella vaikka Labelin OnGetText tapahtumassa

Text := TuoteViivakoodi( Tilaukset['Tuote'],0);

Lajitelman viivakoodi tulee

function Lajitelmaviivakoodi(const Tuote: string; Nro,id1,id2:Integer): String;

Esimerkiksi ostotilauksella:

procedure BarCode1OnPrint;
begin
	Barcode1.data := Lajitelmaviivakoodi(Tilaukset['Tuote'],0,Tilaukset['id1'], Tilaukset['Id2']);
end;

Varastosaldo

function varastosaldo(Const kentta, tuote: String; const varasto): varastosaldo; 

Hakee varastosaldotaulusta tietyn kentän, esim:

varastosaldo('invpvm',Tuotteet['numero'],5)

Lajitelman varastosaldofunction LajitelmanVarastosaldo(const kentta, tuote: string; const id1, id2, varasto: Integer): Variant; 

Hakee lajitelman varastosaldotaulusta tietyn kentän, esim haetaan minimi1 varastosta 5

text := Lajitelmanvarastosaldo('minimi1', Tuotteet['numero'],Tilaukset['Id1'], Tilaukset['Id2'], 5);


Lajitelman Nimi

 

Palauttaa annetun lajitelman nimen.  Palauttaa pitkan nimen jos se on annettu, muuten "normaalin" lyhyen. esim alla otetaan lajitelma1 teksti ja perään kauttaviivalla mahdollinen 2 lajitelmaid nimi.

procedure Label402OnGetText(var Text: String);
begin
 Text := VariKokoNimiFunction(Tilaukset['Id1']);
 if Tilaukset['Id2'] <> 0 then
  text := text+'/'+VariKokoNimiFunction(Tilaukset['Id2']);
end;


UlosMaksuStr

function UlosMaksuStr(const i: Integer): string;

UnixToDateTime

function UnixToDateTime(Const unixDate:Integer):DateTime;

WeekOf

function WeekOf(const dt: TDateTime): Integer;

Palauttaa parametrina annetun päiväyksen (parametri dt) viikkonumeron (1-52).

Esimerkkejä:

 • WeekOf(CurrentDateTime) -> palauttaa nykyisellä hetkellä olevan päiväyksen viikkonron
 • WeekOf(EncodeDate(2011, 2, 1)) -> palauttaa vuoden 2011 helmikuun ensimmäisen päivän viikkonron

WordCount

function WordCount(Teksti: String; erotin: String): Integer

Palauttaa tekstissä olevien sanojen määrän. Erottimet määritellään erotin kentässä. Peräkkäiset erottimet tulkitaan yhdeksi.

 • No labels