kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Yleistä

SKJScript on SKJ:n oma 'ohjelmointiympäristö'.

Työkalu on tarkoitettu lähinnä komentorivipohjaisiin ajoihin, joskin sillä voi tehdä myös interaktiivisia osioita.

Tyypillisiä sovelluksia ovat tiedon muunnot, ajoitetut SQL-ajot jne.
Kieli on pascalin (delphin) kaltaista, täydennetty WinSKJ -ympäristöön sovelletuilla funktioilla.
SKJScript rakentuu TMS softwaren TatPascalScipter -komponentin pohjalle ja siihen tehdyille laajennuksille.
Tietokantaliittyminä ovat Titan ja Ado sekä omia funktioita pervasiven SQL:n käsittelyyn.

Tyypillinen SKJScript -sovellus voisi olla tuotetuonti Excelistä, joka koostuu

 1. Tuotetuonti .PAS -skriptistä
 2. Tuotetuonti .XLS -tiedostosta (jossa on varsinainen tuotedata).

SKJScriptissä on seuraavia yleisominaisuuksia

 • csv -tiedoston käsittely
 • csv -tiedoston tuonti apu
 • Ftp -siirrot
 • Sähköpostin lähetys
 • SQL -kyselyt
 • Winskj -taulukäsittely
 • Xml -käsittely
 • Sisäänrakennettu debuggeri
 • Merkkijonojen ja numeroiden käsittely

Ohjelman komentoriviparametrit

Ohjelma ymmärtää vakiona seuraavat komentoriviparametrit:

*/F: lataa scriptin mainitusta tiedostosta. Tiedosto pitää olla olemassa.

*/RUN ajaa scriptin automaattisesti.

*/HUOLETTOMATMUUTTUJAT Aivan hirveä parametri, aiheuttaa sen että muuttujia ei tarvitse määritellä. Kyseinen ominaisuus on mm. Fortran kielessä ja se aiheutti huhujen mukaan Nasan Venus-luotaimen tuhoutumisen. Katso Kielioppi.htm#Muuttujat muuttujat

*/LOG:TIEDOSTO loki menee mainittuun tiedostoon. Lokeja pyöritetään s.e. max 20 logia pidetään ja yhden lokin koko on max 512 kt eli lokeihin menee korkeintaan 10 Mt. Ilman tätä parametria loki menee ohjelman suorituskansioon skjscript.log -tiedostoon.

*/NORM näyttää ohjelman suorituksen, ei aja ohjelmaa minimoituna.

Scriptikohtaisesti voidaan määritellä omia parametrejä.

Ohjelman asetukset

Ohjelma tarvitsee varsinaisesti yhden asetustiedoston, skjscript.ini:n, jossa kerrotaa lisenssin sijainti. Skjscript.ini:n pitää sijaita samassa kansiossa kuin käynnistettävä skjscript.exe.

[SKJSCRIPT]
LISENSSITIEDOSTO=C:\winskj\files\lisenssi.xml

Funktio ja aliohjelmalista

Dokumentoinnissa on funktioiden ja muuttujien tyypit näytetty, vaikka ei tarvitsisi.
Tämä on selvyyden vuoksi, jotta esim. tietokantamuuttujan asemasta ei laitettaisi merkkijonoa.

 • Abs - palauttaa itseisarvon f:= abs(f);
 • Append - avaa tekstitiedoston ja siirtää kirjoituskohdan perään
 • Assigned - Palauttaa TRUE jos parametri <> nil
 • AssignFile - määrittää tiedostomuuttujan. assignfile(f, 'koe.txt');
 • Beep - piip
 • Chdir - vaihtaa hakemiston
 • Chr -palauttaa ascii -koodia vastaavan merkin esim. s := 'testi'chr(13)+chr(10)'data';
 • CloseFile - sulkee tiedoston
 • Copy - kopioi osan merkkijonosta copy('suomen kassajärjestelmät, 7,5) -> 'kassa'
 • Cos - cosini, erittäin tarpeellinen toimialalle ja paljon käytetty mm. myyntien laskennassa. (vitsi...)
 • CreateOleObject
 • EOF - eof(tiedostomuuttuja) - true jos tiedosto loppu
 • Exp
 • FilePos - peräkkäistiedoston luku/kirjoituspaikan sijainti
 • FileSize - tiedoston koko
 • FloatToStr - liukuluku merkkijonoksi
 • Format - muotoilee dataa
 • FormatFloat - muotoilee liukulukua
 • Frac - luvun desimaaliosa
 • GetActiveOleObject
 • High - taulukon korkein indeksi
 • IncMonth - kasvatetaan päiväystä kk määrällä
 • InputQuery - kysyy yksinkertaisella dialogilla merkkijonon
 • Insert - lisää keskelle merkkijonoa
 • Int - muutta liukuluvun kokonaisluvuksi (tyyppi = integer)
 • Interpret
 • IntToHex muutaan integerin hexaksi
 • IntToStr muutaan integerin merkkijonoksi
 • IsValidIdent
 • Length - merkkijonon pituus
 • Ln - luonnollinen logritmi
 • Low - taulukon alin elementti
 • LowerCase - merkkijono pienille kirjaimille
 • Machine
 • Odd
 • Ord
 • Pyorista - pyöristää luvun pyorista(luku,-2) pyöristää 2 desimaaliin. Jos pyorista(luku,2) pyöristää lähimpään sataan.
 • PyoristaSentit - pyöristää annetun luvun senttisääntöjen mukaan (ylös tai alas 0/5 senttiä).
 • Raise
 • Random
 • ReadLn
 • Reset
 • Rewrite
 • Round
 • Scripter
 • SetOf
 • ShowMessage
 • Sin
 • Sqr
 • Sqrt
 • VarArrayCreate
 • VarArrayHighBound
 • VarArrayLowBound
 • VarIsNull
 • VarToStr
 • Write
 • WriteLn

Merkkijono

 • AnsiCompareStr
 • AnsiCompareText
 • AnsiLowerCase
 • AnsiUpperCase
 • CompareStr
 • CompareText
 • Delete
 • StrToFloat
 • StrToInt
 • StrToIntDef
 • Trim
 • TrimLeft
 • TrimRight
 • Trunc
 • UpperCase
 • AnsiUpperCase
 • Function JustFileName(FIleName: String):string;
  • paluttaa pelkän tiedostonimen tarkenteineen esim. c:\winskj\winskj.exe -> winskj.exe.
 • Function JustPathName(FIleName: String):string;
  • paluttaa pelkän polkunimen esim. c:\winskj\winskj.exe -> c:\winskj.

Function StrToF(s: string): Double;

  • muuntaa merkkijono liukuluvuksi. poistaa välilyönnit ja huolehtii piste/pilkku muunnoksesta.
 • procedure CSVToStringList(Lahde: String; Kohde: TStringList; Erotin: Char; RiisuLainausMerkit: Boolean);
  • purkaa csv muodossa olevan merkkijono StringListaksi esim.
   lista := TStringList.create;

   s := '1;"ohje esimerkki";12,2';

   CSVToStringList(s,lista,';',true);
   for i:= 0 to Lista.count -1 do
     ShowMessage(Lista.items[i]);

Katso myös CSV_Tuonti.htm esimerkki.

Eroja normaaliin pascal syntaksiin

Eroja on, tässä muutama maininta.
Muuttujat ovat pääsääntöisesti aina variantteja. 
Case lause on erilainen , lauseessa ei vaadi että casen arvot ovat vakiota. Ehto totetuu kun funktio paluu arvo täsmää verrattavaan

sanat := 'SIKA;PORSAS;LEHMA;KISSA'; 
s := 'elainLehma';      
case lowercase(copy(s,5)) of    
 lowercase(extractWord(1,sanat,';')) : showmessage('RÖH');
 lowercase(extractWord(2,sanat,';')) : showmessage('röh');
 lowercase(extractWord(3,sanat,';')) : showmessage('ammuu');
 lowercase(extractWord(4,sanat,';')) : showmessage('miau');
end; 


Numerot

 • Arc
 • Tan
 • Dec
 • Inc
  • Lisää yhden muuttujaan, esim Inc(count)
 • Pyorista(Luku; tarkkuus)
  • Pyöristää luvun annettuun tarkkuuteen, esim -2 -> 2 desimaaliin, 2 = lähimpään 100:n
 • SimpleRoundTo
  • Sama kuin pyöristä, mutta johtuen d7 system kirjaston bugista, toimii väärin jossain tilanteissa. Pyorista korjaa sen. D2007 versioon korjautunut.
 • RoundTo

Päiväys

 • function Date:TDateTime;
  • palauttaa nykyisen päiväyksen DateTime tyyppinä
 • function DateTimeToStr(DateTime: TDateTIme):String;
  • muuntaa annetun päiväyksen / kellonajan merkkijonoksi windowin asetusten mukaan.
 • function DateToStr (Date: TDateTime): String;
  • muuntaa annetun päiväyksen merkkijonoksi windowsin asetusten mukaan.
 • function DayOfWeek (date: TdateTime):Integer;
  • palauttaa viikonpäivän numerovälillä su (1) .. la (7)
 • function DayOfTheWeek (date: TdateTime):Integer;
  • palauttaa viikonpäivän numerovälillä ma (1) .. su (7). ANSI -standardin mukainen.
 • function SqlDateToDate(dateString: String): Tdatetime;
  • Muuttaa yyyy-mm-dd muotoisen päiväysmerkkijonon sisäiseksi Tdatetime -tyypiksi.
 • DecodeDate
 • DecodeTime
 • EncodeDate
 • EncodeTime
 • IsLeapYear
 • StrToDate
 • StrToDateTime
 • Functon Now: TdateTime
  • palauttaa nykyhetken
 • function FormatDateTime(format: string; DateTime: Tdatetime):String;
  • Muotoilee ajan ja päivän annetulla formaatilla kts.
 • StrToTime
 • Time
 • TimeToStr
 • formatdatetime('yyyy-mm-dd hh:nn:ss', d);
 • formatdatetime('yyyy-mm-dd', d);

Bonuslaskenta

 • function AlustaBonus(Tietokanta): Bonusluokka;
  • lataa bonusasetukset. Kutsu vain kerran ja jokaista AlustaBonus rutiinin kutsua kohden pitää kutsua vapautabonus.
 • procedure VapautaBonus(Bonusluokka);
  • vapauttaa aiemmin AlustaBonus funktiolla luodun bonusmuuttuja.
 • function BonusPros(kertyma:Double): Double;
  • palauttaa bonusprosentin johon ostokertymä oikeuttaa

Tietokanta

Titan -komponentin liityntä tauluun luodaan seuraavasti

Tuotetaulu := TTbTable.create(nil);
tuotetaulu.tablename := 'tuote';
tuotetaulu.databasename := 'testikanta';
tuotetaulu.open;
... ja lopuksi
tuotetaulu.free;
 • function TTbTable.TryEdit (ms_viive: integer);
  • tTbTable-luokan menetelmä. Yrittää saada muokkausoikeuden taulun nykyiseen tietueeseen ja yritetään korkeintaan ms_viiveen ajan. Aika on millisekunteina. Palauttaa false jos epäonnistui, esim.

   if not tuote.tryedit(2000) then
    showmessage('Tuotetta ei voi muokata');
   
 • function TTbTable.TryPost (ms_viive: integer);
  • tTbTable-luokan menetelmä. Yrittää saada muokkausoikeuden taulun nykyiseen tietueeseen ja yritetään korkeintaan ms_viiveen ajan. Aika on millisekunteina. Palauttaa false jos epäonnistui, esim.

   if varsaldo.tryEdit(2000) then
   begin
    varsaldo.fieldbyname('saldo').asfloat := 0;
    varsaldo.fieldbyname('muutosklo').asdatetime := now;
    if not varsaldo.trypost(2000) then
    begin
     logentry('Varsaldoa ei voi tallentaa');
     varsaldo.cancel;
    end;
   end
   else
    showmessage('Saldoa ei voi muokata');
   
   

Pervasive sql

Koska pervasiven PDAC komponenttikirjastoista ei ole saatavilla lähdekoodeja, siitä emme ole voineet tuottaa titan rajanpinnan kaltaista liittymää. Sql rajapinta on tehty omilla rutiineilla jotka ovat

 • function LuoSql(TietokantaAlias, sql, tapa) - luo kyselyn ja palauttaa sen muuttujan (jatkossa alla kysely). Voidaan myös lisätä suoraan sql parametriksi esim. q := luosql(dbname,'select count ( * ) as c from from tuote'); joka tekee luonnin lisäksi sql lauseen asettamisen. Vapaaehtoinen 3. parametri tapa voidaan myös antaa. Se voi olla välillä 1-3, 1= avaa kyselyn, 2 = ajaa kysely (update, insert, delete tms), 3= ajaa kyselyn ja vapauttaa sql muutujan. Kun tapa=3, paluu arvona on vaikutettujen rivien määrä.
 • procedure VapautaSql(Kysely) - vapauttaa LuoSql:llä luodun kysely
 • procedure Asetasq(Kysely, SqlLause) - asettaa kyselylle sqllauseen
 • procedure Avaasql(kysely) - avaa sql lauseen esim. raportointia tai aineiston muuta läpikahlausta varten
 • procedure AjaSql(kysely) - ajaa sql lauseen esim. update, insert tai delete.
 • procedure SuljeSql(kysely) - sulkee sql kyselyn
 • function eofSql(kysely) - palautaa True jos kysely on loppu
 • function SqlFirst(kysely) - palaa ensimmäiseen tietueeseen
 • function Sqlnext(kysely) - siirtyy seuraavaan tietueeseen
 • function SqlPrev(kysely) - siirtyy edelliseen tietueeseen
 • function SqlLast(kysely) - siirtyy viimeiseen tietueeseen
 • function Sqlfbi(kysely,kentta) - palauttaa avatusta kyselystä kentän integerinä
 • function Sqlfbb(kysely,kentta) - palauttaa avatusta kyselystä kentän Booleanin
 • function Sqlfbs(kysely,kentta) - palauttaa avatusta kyselystä kentän stringinä
 • function Sqlfbd(kysely,kentta) - palauttaa avatusta kyselystä kentän DateTimeä

Huom! Kysellessä memokenttiä (tuotetxt.teksti, astxt.teksti tms) joiden sisältö on yli 1024 merkkiä, tulee virhe.
Sen voi kiertää ainakin jossain määrin muuttamalla kyselyn "select tuotenro, teksti from tuotetxt" muotoon "select tuotenro, convert(teksti,sql_varchar) as teksti from tuotetxt".
Toinen vaihtoehto on käyttää taulukomponenttia.

kysely := LuoSql('testikanta');
asetasql(kysely,'select tuote,sum(summa) as myynti from tuotemyy where tuotelaji in (0,2) and pvm>''2011'' ');
avaasql(kysely);
while not eofsql(kysely) do
begin
 showmessage(sqlfbs(kysely,'tuote')+' '+formatfloat('#0.00',sqlfbf(kysely,'myynti')));
 sqlnext(kysely);
end;
suljesql(kysely);
vapautasql(kysely);

kysely1 := CreateSql('testikanta','select count(*) as maara from tuote where ryhma = :r');
preparesql(kysely1);
for i := 1 to 10 do
begin
 sqlSetParam(kysely1,'r',i);
 opensql(kysely1);
 showmessage('Tuoteryhmässä '+inttostr(i)+' on tuotteita '+inttostr(sqlfbi(kysely1,'maara')));
 closesql(kysely1);
end;
unprepareSql(kysely1);
vapautasql(kysely1);

Excel liityntä

Excel yhteys perustaa AdoDb:n. Esimerkki avauksesta, tässä excel avataan vain luku tilaan. Lisäksi kerromme että headereita ei ole (HDR=NO) jolloin kentät ovat f1, f2 jne sekä excel ei yritä päätellä datatyyppejä (IMEX=1). Jälkimmäinen on tarpeen jos siellä on tyhjiä tai sekalaisia arvoja samassa sarakkeessa. 

var
 q;
begin
 q := TAdoQuery.Create(nil);
 // onko uudempi xcls
 if pos('.XLSX', Uppercase(lahdetiedosto) ) = length(lahdetiedosto)-4 then              
  q.connectionString :='Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='+lahdetiedosto+';'+
      'Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=No;IMEX=1"'
 else
  q.connectionString :='Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source='+lahdetiedosto+';'+
      'Extended Properties="Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"'
 q.sql.text := 'select f1 as numero,f2 as tilauskoodi,f3 as nimi,  '+
        'f4 as paaryhma,f5 as tuoteryhma ,f6 as aliryhma, '+
        'f7 as vero,f8 as toimittaja,f9 as hinta,f10 as keskihinta,f11 as tilauskoko,f12 as hrkerroin, f13 as hryksikko, '+
        'f14 as vyks, f15 as myks, f16 as tilyks, f17 as lisatunnus, '+
        'f18 as vari, f19 as koko, f20 as viivakoodi '+
        'from [Tuote$]';
 q.active := true;
 while not q.eof do
 begin 
  showmessage(q.fieldbyname('numero').asstring+' '+q.fieldbyname('nimi').asstring);
  q.next;
 end; 
 q.close;
 q.free;


Kun exceliä haluataan kirjoitttaa, pitää Extended properties olla 'Extended Properties="Excel 12.0 Xml;ReadOnly=False;HDR=YES" (kun siis uudempi excel) eli HDR on pakollinen ja IMEX ei saa olla. Alla muutama esimerkki update/insert lauseesta.

 q.sql.text := 'insert into [Tuote$] (tuotenumero, tilauskoodi, nimi) values (''kenttä1'', ''kenttä2'', ''kenttä3'')';
 q.execsql;

 q.sql.text := 'update [Tuote$] set NIMI = ''aa'', TILAUSKOODI=''bb'', HRKERROIN=10.32 where TUOTENUMERO=''kenttä1'' ';
 q.execsql;

 q.sql.text := 'update [Tuote$] set NIMI = ''aa'', TILAUSKOODI=''bb'', [OH (sis ALV)]=10.42 where TUOTENUMERO=''VARITUOTE1'' ';
 q.execsql;


64 bittisessä ympäristössä uuden excel driverin kanssa voi olla ongelmaa, jos se ei toimi, kannattaa kokeilla 2007 versio ajuria
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734

Excel välilehtien luku

var
 lahdetiedosto,q;
 con;
 ds: TAdoDataSet;
 lista;
begin
 lista := tstringlist.create;
 LahdeTiedosto := 'c:\temp\testi.xlsx';
 ds := TAdodataSet.create(nil);  // dataset taulurakenteen hakuun
 // Luodaan ADODb:llä excel yhteys
 con := TAdoconnection.create(nil);
 con.connectionstring := 'Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='+lahdetiedosto+';'+
      'Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=No;IMEX=1"';
 con.loginprompt := false; // ei suotta kysely käyttäjätunnusta
 con.OpenSchema(20,emptyparam, emptyparam, ds);
 while not ds.eof do
 begin
  lista.add(ds.fieldbyname('TABLE_NAME').asstring);
  ds.next;
 end;
 // tässä kohden meillä on selvillä välilehtien nimet lista-nimisessä merkkijono listasas
 logentry('välilehdet ovat:');
 logentry(lista.text);
 // avataan kysely ekalle välilehdelle 
 q := TAdoQuery.Create(nil);
 Q.connection := con;
 q.sql.text := 'select '+
        'f1 as paaryhma, '+
        'f2 as ryhma, '+
        'f7 as nimi, '+
        'f15 as lvv, '+
        'f17 as viimostohinta, '+
        'f18 as keskihinta '+
        'from ['+lista.strings[0]+']';
 q.active := true;


 // sitten jatketaan normalistiMuut

 • procedure ShowMessage(s);
  • näyttää MessageBoxin.
 • function OnkoParam(parametri): string;
  • Palauttaa parametrin arvon tai vakion NOPARAM jos parametria ei ole annettu. Esim.
   lahdetiedosto := onkoparam('lahde');
   if lahdetiedosto = NOPARAM then
   lahdetiedosto := 'c:winskjdata.txt';
   komentorivillä parametri olisi annettu skjscript /f:skriptinnimi.pas /run /lahde:c:\data\joku.txt
 • function runexe(ohjelma, parametrit): integer;
  • Ajaa ohjelman ja antaa sille parametrit. Odottaa ohjelman loppumisen.

FTP /SFTP

 • procedure LuoFtp(Serveri,Username,password: String; Ftp: tFtpLuokka)
  • avaa passiivi ftp -yhteyden serveriin. Jos serverin nimessä perässä lukee ;PASSIVE pakotetaan passiivi -yhteys, jos jotain muuta esim ;A tai ;ACTIVE tulee aktiivi -yhteys. Ftp -muuttujassa palaa ftp-luokka
  • Ftp <>0 jos toiminto onnistunut.
 • function CdFTP(Ftp: TFtpLuokka; Hakemisto:String):string;
  • vaihtaa hakemistoa ja palauttaa uuden hakemiston paluuarvona. Ftp on luotu LuoFtp:llä.
 • function ListaaFtp(Ftp: TFtpLuokka; Haettava:String; Tarkka:Integer):String;
  *ottaa hakemistolistauksen. Ftp on luotu LuoFtp:llä. Haettava on esim. '.zip'. Tarkka = 1 jos halutaan koot ja päivät. Huom. muoto vaihtelee lähdejärjestelmän mukaan.
  • Palauttaa merkkijonona hakemistorakenteen, yksi tiedosto rivillään. Voidaan asettaa suoraan TStringList -luokan text -ominaisuuteen.
 • procedure GetFtp(ftp: TFtpLuokka;LahdeTiedosto,KohdeTiedosto: String; String);
  • noutaa tiedoston. Valinnainen parametrityyppi 'A' tai 'B' määrää onko se ascii vai binary. Oletusarvo on Ascii. Arvo jää voimaan ftp -muuttujan vapautukseen asti.
 • procedure PutFtp(ftp: TFtpLuokka;LahdeTiedosto,KohdeTiedosto: String; String);
  • lähettää tiedoston, Valinnainen parametrityyppi 'A' tai 'B' määrää onko se ascii vai binary. Oletusarvo on Ascii. Arvo jää voimaan ftp -muuttujan vapautukseen asti.
 • procedure DelFtp(ftp: TFtpLuokka; TiedostoRaukka: String);
  • Poistaa tiedoston kohdepalvelimelta

esimerkki tiedoston lähetyksestä ftp:llä.

LuoFtp(FtpPalvelin, FtpTunnus, FtpSalasana, Ftp);
if ftp <> 0 then
begin
 CdFtp(ftp,'out');
 putFtp(ftp,fn,fn);
 SuljeFtp(ftp);
end
else
 LogEntry('Ftp kohteeseen '+ftppalvelin+' epäonnistui');

SFTP Rutiinit toimivat seuraavan mallin mukaan

var
 ftp;
 s:String;

function validoi(avain);
begin
 if avain = '1a:1b:23:4e:3e:19:63:ce:3d:17:01:ed:bf:9b:68:bd' then // serverin avain
  result := 'OK'
  else
   result := '';
end;

begin
 ftp := LuoSFtp('sftp.firma.com,'username','password',0, 'validoi'); // 0 = oletusporttinumero, anna muu arvo jos sftp -palvelin on poikkeavassa portissa
 // validointirutiinin nimi annetaan parametrina.
 if assigned(ftp) then
 begin
  lista := tstringlist.create;
  PutSFtp(ftp,'c:\temp\koe.txt','koe.txt');
  lista.text := ListaaSFtp(ftp, '.', false); // listaasftp palauttaa aina hakemiston sisällön, ei voi valita esim *.txt
  showmessage(lista.text);
  for i:= 0 to lista.count -1 do
  begin
   s := uppercase(l ista.strings[i] );
   if copy(s,1,7) = 'SISAAN_' then
    showmessage(s);
  end;
  s := ListaaSFtp(ftp, 'alihakemisto', false);
  showmessage(s);
  GetSFtp(ftp,'koe.txt','koe1.txt');
  suljesftp(ftp);
  lista.free;
 end;
end;

Huom. Erona normaalin ftp komentoon on se että cd (hakemiston vaihto) ei ole tuettu. Eli joudutaan aina viittamaan absoluuttisilla poluilla.

Esimerkki tiedostojen lähetyksestä SFTP:llä:

var
 ftp;
 fs;
 s;
 dir;
 i;
 fn: string;
 target,source;
 fingerprint,host,user,pass,port,directory,wildcard;
 tiedosto;
 st;
 lista,nimi;

 function validoi(avain);
  begin
    if avain = fingerprint then // serverin avain
    result := 'OK'
   else
    result := '';
    end;


begin
 // Muuttujat alkaa

 fingerprint := '1b:1b:dd:e2:bb:a6:02:2d:14:86:2e:e2:ac:40:2b:ee'; // SSH host fingerprint
 host := '1.2.3.4'; // SFTP palvelin
 user := 'username'; // SFTP username
 pass := 'password'; // SFTP password
 port := '22'; // SFTP portti, oletus 22
 directory := '/mnt/finvoice/' ; // hakemisto, mihin tiedostot tallennetaan palvelimella, loppuun /
 wildcard := 'F*.*' ;
 source := 'C:\TEMP\'; // mist‰ laskut luetaan, \ per‰‰n

 // Muuttujat loppuu

 st := CreateStatus('SFTP lähetys');
 ShowStatus(st,'Yhdistäminen','');
 ftp := LuoSFtp(host,user,pass,port,'validoi');
 if assigned(ftp) then
 begin 
  ShowStatus(st,'hakemiston vaihto','');
  // kohdehakemisto palvelimella
  lista := tstringlist.create;
  listaatiedostot(source+wildcard,0,0,lista);
  for i:= 0 to lista.count -1 do
  begin
   tiedosto := lista.strings[i];
   nimi := justfilename(tiedosto);
   showstatus(st,'Siirto ',nimi);
   try
    PutSFtp(ftp,tiedosto,directory+nimi);
    deletefile(tiedosto);
    LogEntry('Tiedosto ' + tiedosto + ' siirretty SFTP-palvelimelle ' + directory+nimi + ' ja poistettu.');
   except
    LogEntry('Siirto virhe '+tiedosto+' '+lastExceptionmessage);
   end;
   sleep(1000);
  end;
  lista.free;
 suljesftp(ftp);
 end;
 CloseStatus(st);
end;

Sähköpostin lähetys

Sähkopostin lähetys käyttää winskj:n tallennettuja asetuksia, joten sen tarvitsee tietää tietokannan nimi, josta ne haetaan.
Eli parametrit ovat

 1. tietokanta - kanta josta asetukset haetaan
 2. Myyja - myyjän numero
 3. Näytä dialog true/false näytetäänkö s-postin lähetysdialogia
 4. Ostikko
 5. viestin runko
 6. Liitetiedostot, puolipisteerotettu lista
 7. Lähettäjä, jos tyhjä käytetään winskj:n asetuksista löytyvää
 8. viestin Body html formaatissa.

lahetasahkoposti(dbname,1,false,osoite,'Myyntidata','Liitteenä automaattisesti generoitu myyntidata', fn,'[email protected]',);
Huom. Huomaa että monet smtp palvelimet suuttuvat jos samasta paikasta tulee postia liian tiheään, pidä 1 sek väli eri postien välillä jos lähetät useampia.
h1. Asiakasmuutosten seuranta
Jos halutaan seura muutoslogissa skjscriptin tekemiä asiakasmuutoksia (esim replikointi skjinterfacella tai kkalleclientilla) toimitaan alle olevan esimerkin mukaan
_

var
 a,a2,mr;
 dbname;
 s: string;
 i: integer;
 myymala:integer;
begin
 dbname := 'SKJ';
 // alustetaan asiakasmuutostietue
 myymala := 1; // minkä myymälän nimiin muutokset kirjataan
 LuoAsiakasMuutostietue(dbname,myymala,mr);

 a := ttbtable.Create(nil);
 a.databasename := dbname;
 a.tablename := 'asiakas';
 a.open;
 a2 := ttbtable.Create(nil);
 a2.databasename := dbname;
 a2.tablename := 'asiakas2';
 a2.open;

 while not a.eof do
 begin
  if (WordCount(trim(a.FieldByName('nimi').AsString),' ')>0) and ( trim(a.FieldByName('nimi2').AsString) = '') then
  begin
   // alustetaan muutosten seuanta tälle asiakkaalle
   AloitaAsiakasmuutos(a,a2,mr);
   // tässä muunnetaan nimi kenttä muodosta "Möttönen Marko Uolevi" -> Nimi: Möttönen Nimi2: Marko Uolevi
   a.edit;
   s := a.FieldByName('nimi').AsString;
   a.FieldByName('nimi').AsString := ExtractWord(1,s,' ');
   a.FieldByName('nimi2').AsString := '';
   for i:=2 to wordCount(s,' ') do
    a.FieldByName('nimi2').AsString := a.FieldByName('nimi2').AsString+' '+extractWord(i,s,' ');
   a.FieldByName('nimi2').AsString := trim(a.FieldByName('nimi2').AsString)
   logEntry('Muutettu '+s+':->'+a.FieldByName('nimi').AsString+', '+a.FieldByName('nimi2').AsString);
   a.post;
   // tallennetaan mahdolliset muutokset
   LopetaAsiakasmuutos(a,a2,mr,false);
  end;
  a.next;
 end;
 a.close;
 a2.close;
end;


Tiedostot

hakemisto läpikäyntiin ja tiedostojen etsintään

FindFirst, FindNext ja FindClose

 • function FindFirst(const Path: string; Attr: Integer; var F: TSearchRec): Integer;
 • function FindNext(var F: TSearchRec): Integer;
 • procedure FindClose(var F: TSearchRec);
 • 'Attr''' kertoo minkätyyppisiä tiedostoja haetaan:
  • faReadOnly: Read-only files
  • faHidden: Hidden files
  • faSysFile: System files
  • faVolumeID: Volume ID files
  • faDirectory: Directory files
  • faArchive: Archive files
  • faAnyFile: Any file

Type

 • TSearchRec = record
 • Time: Integer;
 • Size: Integer;
 • Attr: Integer;
 • Name: TFileName;
 • ExcludeAttr: Integer;
 • FindHandle: THandle;
 • FindData: TWin32FindData;

Esimerkki:

if FindFirst('c:\temp\data\ana*.txt',0,fs)=0 then
begin
repeat
s := 'c:\temp\data\'+fs.name;
showmessage(s);
until findnext(fs)<>0;
findclose(fs);
end;
 • procedure ListaaTiedostot(Polku,attribuutit, rekursio, lista);
 • Hoitaa tiedostojen listaamisen.
   • Lista = luotu TStringList
   • Polku = mitä haetaan , attribuutit, yleensä 0.
   • Rekursio, käydäänkö alihakemistot. Ei tehty vielä.
    esim.

    lista := tstringlist.create;
    listaatiedostot('c:\winskj\*.txt',0,false,lista);
    showmessage(lista.text);
    

XML käsittely

Xml käsittely tehdään käyttäen microsoftin xmldom -komponenttia, tässä pari esimerkkiä.

Xml kompontin ohjeita voi lukea täältä, hieman joutuu soveltamaan mutta kohtuu hyvä viite.  https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/ms766487(v=vs.85)

SKJ Tuote import

export-lause taustaa varten, jotta saadaan jo olemassa olevasta kannasta tiedot muokattavaksi:

select t.numero, t.toimtunnus, t.nimi,
    t.paaryhma, t.ryhma, t.aliryhma, t.lvv,t.toimittaja,
    t.hinta, t.keskihinta, t.tilauskoko, t.hrkerroin,
    t.hryksikko
  from tuote t 
   where t.passiivinen <> 1;

Huom! VERHINTA ei ole käytössä SKJTuoteImport.xls :ssä.

JSON käsittely

Json käsittely on toteuttu pohjautuen mormot kirjastoon. Väliin on jouduttu tekemään muutama rutiini.

Alla luodaan koodissa json oliota.

  a := jsonnewdoc; // luodaan dokumentti
  a := jsonaddvalue(a,'nimi','KOISTINEN');  // asetaa dokumenttiin kentän "nimi" arvoon "KOISTINEN", kohde dokumentti on 1. parametri ja uusi dokumentti on fuktion paluuarvo
  a := jsonaddvalue(a,'osoite':'sotinkatu 4c');
  // {"nimi":"KOISTINEN","osoite","sotinkatu 4c"}
  a := jsonsetvalue(a,'osoite':'Sorinkatu 4c');
  // {"nimi":"KOISTINEN","osoite","sorinkatu 4c"}
  b := jsonnewdoc; // uusissa versiossa voi sanoa suoraan b := jsonaddvalue(null, 'gsm','0500..'); kun ensimmäistä kenttää laitetaan ja luodaan dokumentti samalla
  b := jsonaddvalue(b, 'gsm','0500..'); 
  a := jsonaddvalue(b, 'puhelimet',b); 
  // {"nimi":"KOISTINEN","osoite":"sorinkatu 4c","puhelimet":{"gsm":"0500.."}}
  showmessage(a); // pitäisi näyttää json sisältö


Alla otetaan jsonia ja muutetaan se olioksi

 b:= JsonNewDocFromjson('{"id":"A000173","group":12,"department":1,"float":12.32,"name":"3.3. A3 + F1 P4suora erikois","name2":""}');
 maara := jsongetcount( b );
 id := jsongetvalue(b, "id"); 
 for i:= 0 to jsongetcount(b)-1 do
 begin
  showmessage(jsongetname(b,i)+'='+jsontostring ( jsongetvalue(b,i,true)));  
 end;

REST Rajapinta

function RestCall(Url: string; data: String; BasicAuth_username: string; Basic_Auth_password: string; var status: integer; var statustxt: string; method: string='post'): string;

Tällä funktiolla voidaan tehdä rest kutsu. vaatii restcall.dll:n olemassaolon, tämä dll päivittyy skj:n mukana.  Parametri

 • URL: osoite ja parametrit esim https://api.liittyma.com/setproductdata?identification=foobar
 • data: Post metodin lähetettävä data. jos method on get, tämän voi jättää tyhjäksi
 • Basic_Auth_username, Basic_Auth_password jos palvelin haluaa basica autentication niin niiden salasanat
 • status: muuttuja johon laitetaan pyynnön status. 200 = OK
 • statustxt: status selväkielisenä
 • method: kutsun metodi joko post (oletus, ei tarvitse laittaa) tai get. Kirjankoolla ei väliä.
 • Paluuarvona tulee palvelimen lähetämä vastaus
 • D10 versiossa (29.6.2020) on metodin jälkeen valinnainen headers parametri, joka on muotoa stringlist 
var
 s,s1,status,statustxt;
 b,n;
 nro;
 sl;
begin
 sl := tstringlist.create;
 sl.values['Authorization']:='bearer  xxxxxxx'; // tämä siis toimii vain D10 versiosaa
 s := restCall('https://t.skj.fi/tapahtuma/products?apikey=wont_tell_you','{"name":"taas uusi tuote"}', '', '', status, statustxt, sl);
 showmessage(s+#13+inttostr(status)+#13+inttostr(statustxt));
 if status=200 then
 begin
  b:= JsonNewDocFromjson(s);    // b on koko dokkari 
  n := jsongetvalue(b,'products'); // n : products elementti, joka on array yhdestä tuotteesta
  n := jsongetvalue(n,0,true);   // n on tämän jälkeen eka alkio tuotearraysta
  nro := jsongetvalue(n,'id');   // otetaan vastauksesta id - tuotenumero
  s1 := restCall('https://t.skj.fi/tapahtuma/products/'+nro+'?apikey=wont_tell_you','', '', '', status, statustxt,'get');
  showmessage(s1); // s ja s1 pitäisi olla samat
  b := jsonnewdoc;
  b := jsonaddvalue(b, 'id', nro);
  b := jsonaddvalue(b, 'group', 12);
  b := jsonaddvalue(b, 'name', 'lahden kotiin');
  s := restCall('https://t.skj.fi/tapahtuma/products?apikey=wont_tell_you', b, '', '', status, statustxt);
  showmessage(s);
 end;                                  
 sl.free;
end;


Jatkuva toiminta

Skjscript voidaan laittaa pöyrimään taustalle silmukassa esim lähettämään muutoksia aikaajoin. Tähän pitää rakentaa myös poistumismekanismi. Jos ohjelma pyörii näkyvillä työasemassa, voidaan se hoitaa aiemmilla versiolla, mutta palveluna vaati 28.9.2018 tai uudemman version.

var
 postaaja;
 s;
 laskuri;
 st;
begin
 st := CreateStatus('Päivitys');
 laskuri := 0;
 // allaoleva showstatus palauttaa false jos käyttäjä on painanut peruuta tai skjscript
 // on saanut wm_close viestin. esim process -q skjscript.exe
 while showstatus(st,'Päivitän asiakasdataa ','Päivitetty '+inttostr(laskuri)) do
 begin

   postaaja := LuoPostaaja;
   postaaja_lisaakentta(postaaja,'id','1212');
   postaaja_lisaakentta(postaaja,'data','adadada');
   s := postaaja_post(postaaja,'https://jotain.skj.fi/joku.php','');
   logentry('vastaus'+s);
   sleep(1000);
   inc(laskuri);
   logentry('virhe'+postaaja_virhe(postaaja));
   postaaja_sulje(postaaja);
  end;
 closestatus(st);
end;Uudet funktiot (D10 versio)

function LisaaAsiakas(kanta: string; Numero:integer=0; valialku, valiloppu: integer=0): integer

Lisää asiakkaan ja palauttaa lisätyn numeron. Parametrina voidaan antaa numeroväli ja numero. Palauttaa -1 jos epäonnistuu. Asikkaasta lisään vaan numerot. ei muita tietoja.


function PaivitaAsiakas(kanta: string; Numero:integer; data: docvar): boolean

Päivittää asiakkaan tiedot "json-dokkarista" eli muuttujasta joka on luotu esim JsonNewDocFromjson. json dokumenttien kenttänimet pitää vastata asiakastaulun kenttänimiä


Tekstitiedoston muutos UTF8→ansi. Voi olla tarpeen jos käsitellään tiedostoa jollain esim d2007 versiolla tehdyällä ohjelmalla.

sl := tstringlist.create;
sl.loadfromfile('unicodefile.txt');
sl.converttoansi;
sl.savetofile('ansifile.txt');sl.free;


Myynti2skj tiedoston tuottaminen

Tällä voidan tehdää myynti2skj hyväksymää tiedostomuotoa.  Logiikka mene karkeasti

 1. luo luokka
 2. kutsu aloita
 3. kutsu tuoterivejä ja tekstirivejä haluttu määrä. Ulosmaksut/kassaanmaksut tulossa
 4. lisää maksutapa (summien pitäisi täsmätä rivien summaan)
 5. kutsu lopeta
 6. tallenna tiedostoa 
var
  m:tmyynti2skjtiedostoluoja;
 sl;
begin 
 m := tmyynti2skjtiedostoluoja.create;
 sl := tstringlist.create;
 // aika, tosite, myymälä, kassa, myyjä, asiakas, tyyppi (0=normaali,1=tositetallennus)
 m.aloita(now, 100,1,'00099',10,0,0); 
 // tuote,määrä, ahinta, alepros, alvpros, yht
 m.lisaatuote('100221', 2, 50, 5, 24, 95);
 m.lisaaTekstiRivi('Tuotteella ei ole takuuta');
 // maksutavan nro, summa, erikoistoiminto, annettusumma
 m.lisaaMaksutapa(2,95,0,0);
 m.lopeta( sl ); 
 sl.savetofile('c:\temp\tosite.txt');
end;